Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
Fundusze Europejskie

Nawigacja

Finansowanie

Finansowanie

Kontakt

Kontakt

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
08 sierpnia 2022
Według opublikowanego przez Global Drug Survey raportu z badania, w którym wzięło udział 32 022 osób z 22 krajów (w 181 z Polski), w 2021
01 sierpnia 2022
Pornografia to treści, które przedstawiają osoby lub przedmioty wyłącznie w kontekście seksualnym, mając na celu wywołanie podniecenia u oglądającej ją osoby. Pierwszym odkryciem treści pornograficznej
25 lipca 2022
Badania nad psychodelikami prężnie rozwijały się w USA w latach 60. Kres temu położył Richard Nixon, który w 1971 r. wypowiedział wojnę narkotykom poprzez Konwencję
18 lipca 2022
Palenie papierosów uważa się za najgroźniejszy czynnik rakotwórczy. Według szacunkowych danych odpowiada ono 30-35 procent wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami! Typem zachorowania, który najczęściej powoduje ten
11 lipca 2022
Zaburzenia odżywiania współwystępują z objawami zaburzeń nastroju. Depresja może poprzedzić wystąpienie zaburzeń odżywiania, współistnieć z nimi albo być ich skutkiem.  Osoby cierpiące z powodu kompulsywnego
05 lipca 2022
Jak wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), średnio 8,7 litra czystego alkoholu rocznie przypada na jednego mieszkańca krajów, które wzięły udział w

Artykuły