Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
11 kwietnia 2023

Filmoterapia – jedna z nowych technik terapeutycznych

Filmy są w psychoterapii i psychoedukacji wykorzystywane na dwa sposoby – jeden z nich opiera się na ich tworzeniu, a drugi na oglądaniu filmów. W obu przypadkach praca z filmem idzie w parze z aktywizacją indywidualnych procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych, ukierunkowaną na ich ekspresję, doskonalenie lub uspójnienie, które powinny odbywać się w relacji terapeuta – pacjent. 

 

Terapeutycznemu oglądaniu filmów zawsze towarzyszy ich psychologiczne przetworzenie, które zwykle przyjmuje formę rozmowy, może jednak być też połączone – zwłaszcza w psychoterapii grupowej i psychoedukacji – z innymi formami arteterapii, na przykład z rysunkiem terapeutycznym lub psychodramą. 

 

Przed rozpoczęciem filmoterapii terapeuta zawsze powinien sprawdzić czy: 
 

  • program, który został przygotowany odpowiada osobie lub grupie pod względem wieku, zaplecza kulturowego lub umiejętność rozróżniania fikcji od rzeczywistości; 
     
  • poruszany temat jest zgodny z aktualnymi problemami i potrzebami;
     
  • film uwzględnia ogólne cele psychoterapii; 
     
  • bohater jest pod względem wieku, płci, wyznawanych wartości, stylu życia podobny do odbiorców. 

 

Ponadto przed pokazaniem filmu terapeuta musi się dobrze z nim zapoznać, mieć jasność celów, którym jego obejrzenie ma posłużyć oraz wyjaśnić związane z tym oczekiwania, a także udzielić konkretnych wskazówek, ukierunkowujących uwagę pacjentów na określone aspekty filmu, takie jak metody działania bohatera czy dokonujące się w nim zmiany.  

 

Udzielane instrukcje przez terapeutę powinny obejmować także sam proces oglądania filmu – prośbę o koncentrację na jego treści, możliwość wielokrotnego odtwarzania scen lub robienie notatek. 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN