Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
25 lipca 2022

Jak rozwijały się badania nad psychodelikami?

Badania nad psychodelikami prężnie rozwijały się w USA w latach 60. Kres temu położył Richard Nixon, który w 1971 r. wypowiedział wojnę narkotykom poprzez Konwencję ONZ o substancjach psychotropowych.

 

Co spowodowało o powrocie do badań?

 

Podejście do tego tematu zmieniło się po pojawieniu się doniesień o możliwościach wspierania psychodelikami psychoterapii zaburzeń depresyjnych i lękowych.

 

Badania nad psychodelikami w Polsce

 

W Polsce, w październiku 2019 roku powstało Polskie Towarzystwo Psychodeliczne. Za cel Towarzystwo postawiło sobie m. in: 

 

  • zmianę statusu prawnego psychodelików poprzez przeniesienie ich w Wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych z grupy I-P (substancje o braku zastosowań medycznych i wysokim potencjale nadużywania) do grupy IV-P (substancje o istotnych zastosowaniach medycznych i małym potencjale nadużywania, które mogą być stosowane w celach medycznych, naukowych i przemysłowych); 
     
  • stworzenie interdyscyplinarnej platformy współpracy między profesjonalistami, którzy zajmują się tematem psychodelików; 
     
  • edukację społeczeństwa poprzez udzielanie rzeczowych informacji opartych na badaniach naukowych, dotyczących pozytywnych i negatywnych konsekwencji związanych z rekreacyjnym i terapeutycznym stosowaniem psychodelików; 
     
  • wspieranie badań naukowych nad psychodelikami, ze szczególnym uwzględnieniem ich leczniczego potencjału oraz wprowadzenie dekryminalizacji psychodelików i pomoc prawną oskarżonym w przypadku spraw karnych za posiadanie psychodelików na własny użytek. 

 

Zespół Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego

 

Towarzystwo tworzą Członkowie Rady Naukowej, Zarządu oraz Konsultanci, którzy realizują i reprezentują cele i misję Towarzystwa – biolodzy, chemicy, neurofarmakolodzy, prawnicy, socjolodzy, psychiatrzy i psychoterapeuci leczenia uzależnień. 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN