Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
21 listopada 2022

Jakie są wytyczne do leczenia osób uzależnionych od opioidów?

UNODC szacuje, że na świecie jest około 25 milionów osób problemowo używających narkotyków. Około 15 milionów z nich to osoby problemowo używające substancji opioidowych, a 11 milionów to osoby, które problemowo używają heroiny. 

 

Globalna epidemia infekcji HIV i zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) jest często napędzana i podtrzymywana przez praktyki związane z wstrzykiwaniem ww. substancji. W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia opracowała wytyczne dotyczące farmakoterapii i oddziaływań psychospołecznych dla osób uzależnionych od opioidów. 

 

Jak czytamy we wstępie do wydania polskiego, wytyczne oparte są na systematycznych przeglądach dostępnego piśmiennictwa i konsultacjach z ekspertami z różnych regionów świata. Eksperci analizowali dane z przeglądów i metaanaliz oraz oceniali ryzyko i korzyści wynikające z różnych opcji także pod względem praktycznym. 

 

Są przeznaczone dla osób zaangażowanych w zapewnianie farmakoterapii uzależnienia od opioidów na każdym poziomie i stanowią ważny element wykorzystywany w narodowych i regionalnych programach leczenia. Wytyczne można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://fundacjadolcevita.pl/lib/r6qdml/Wytyczne_farmakoterapii_uzaleznienia_opioidowego_wspieranej_psychospolecznie-jrqg9uku.pdf

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN