Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
25 kwietnia 2023

Metoda terapii społecznością terapeutyczną – na czym polega?

Jedna z koncepcji uzależnień traktuje je jako efekt lub przyczynę doświadczanych trudności w relacji intrapersonalnej (ja z samym sobą) lub interpersonalnych (ja z innymi ludźmi). Naprzeciw tym trudnościom wychodzi społeczność terapeutyczna, której zadaniem jest stworzenie odpowiednich warunków do pracy nad deficytami osoby uzależnionej.

 

Metoda społeczności terapeutycznej jest stosowana między innymi w stacjonarnych ośrodkach leczenia, terapii i rehabilitacji uzależnień Stowarzyszenia MONAR i zakłada stacjonarny udział w terapii w Ośrodku na 6 lub 12 miesięcy.

 

  • Sama społeczność składa się z około 20-35 osób uzależnionych, będących na różnym etapie swojej terapii – część pacjentów kończy pobyt w ośrodku, a część jest na początku swojej drogi. Co istotne, osoby te mogą wymieniać się swoim doświadczeniem i wzajemnie wspierać się w leczeniu.
     
  • Społeczność funkcjonuje również zgodnie z hierarchią i zasadami. Zarówno hierarchia jak i zasady panujące w ośrodku, mają wspierać proces leczenia uzależnienia, ćwicząc uważność, systematyczność, odkładanie nagrody na później, a także radzenie sobie z konfliktami z członkami społeczności.
     
  • 👉 Oprócz rozwijania powyższych umiejętności, społeczność terapeutyczna daje możliwość pełnienia określonych funkcji społecznych i stopniowego brania odpowiedzialności za siebie, ale także za innych członków społeczności.

 

Cały charakter społeczności terapeutycznej i sytuacje, które generuje, mają dawać możliwość przygotowania się osoby uzależnionej do życia w trzeźwości poza ośrodkiem, umożliwiając jej naukę konstruktywnego radzenia sobie z codziennymi trudnościami.

 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN